Bérleti szerződés

Jelen bérleti szerződés, mely létrejött Z5 Plus Design Kft (továbbiakban, mint Bérbeadó) és bérbevevő (továbbiakban, mint Bérlő) között.


Bérbeadó:

Z5 Plus Design Kft. 
Cím: 7623 Pécs, Közraktár utca 1.
Adószám: 23113529-2-02
Cégjegyzékszám:  02-09-077239
Bankszámlaszám: 11731025-21455522

Bérlő:


 
 
 
 

 1.

Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt eszközök a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmasak és megfelelnek a Bérleti Szerződés előírásainak, valamint hogy megfelelnek az alkalmazandó jogszabályi és hatósági előírásoknak, és az eszköz jellegétől függően a szükséges dokumentációval és igazolásokkal rendelkeznek. 

2.

A bérelt eszközök a Bérlő részére történő átadási kizárólag  az elfogadott és teljesített számla ellenében történik.

3.

A bérelt eszközök átadási helye, minden esetben előre megegyezés szerint történik. A bérelt eszközök Bérbeadó részére történő visszaadásának a helye szintén megegyezés szerint. 

4.

A bérelt eszközök szállítása, telepítése, összeszerelése előre megegyezés és elfogadott árajánlat alapján történik.

5.

Amennyiben a bérelt eszközöket Bérlő szállítja vagy szállíttatja, a szállításból eredő és/vagy szállítás során felmerülő valamennyi kárért felelős, függetlenül attól, hogy a szállítási tevékenységet Bérlő érdekében ki végezte.

6.

Amennyiben a bérelt eszközök telepítését/összeszerelését Bérbeadó végzi el, ám a telepítést követően a Bérlő ezen helyszínt megváltoztatja és/vagy módosítja, mellyel kárt okoz a bérelt eszközben, úgy Bérbeadó felelőssége szempontjából ez vis major eseménynek minősül.

7.

Bérbeadó a Bérlő által választott telepítési helyszín megválasztásáért és a helyszín elégtelenségéből eredő károkért nem felel. Ezen károk megtérítéséért (ideértve a Bérbeadónak okozott kárt is) Bérlő felelős és köteles.

8.

A Bérlő a bérelt dolgokat rendeltetésszerűen, a Bérbeadó útmutatásainak megfelelően köteles használni. A használati útmutatás tudomásulvételét (illetve szükség szerint a használati utasítás átadását) a Bérlő a szállító levél aláírásával ismeri el. 

9.

Bérlő a bérelt eszközök mennyiségi, minőségi és szerződésszerű átadását Bérbeadó szállítólevelének aláírásával tanúsítja és ismeri el.  A szállítólevélben Bérbeadó köteles feltüntetni a bérelt eszközök megnevezését, mennyiségét, illetve a Bérbeadói átvétel időpontját. Minőségi vagy mennyiségi kifogás esetén annak tényét a felek kötelesek külön feltüntetni a szállítólevél kiegészítésében. Bérlő a szállítólevél aláírását követően a szállítólevélen meghatározott eszközökkel összefüggésben az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan mennyiségi és/vagy minőségi kifogással nem élhet.

10.

Bérbeadó köteles a bérelt eszközökben az átadás-átvételt követően rendeltetésszerű használat mellett keletkező meghibásodásokat – amennyiben azok megjavíthatók – megjavítása érdekében késedelem nélkül eljárni. Bérbeadó a nem rendeltetésszerű vagy szerződésszerű használat során kialakuló meghibásodások kijavítására nem köteles, köteles azonban lehetőségeihez képest a kijavításban közreműködni.

11.

A Bérlő a bérelt eszközt Bérbeadó kifejezett és írásban megtett engedélye nélkül nem javíthatja és/vagy javíttathatja. 

12.

Bérbeadó nem felel az előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső, emberi erővel el nem hárítható (vagy az elhárítás nem volt elvárható), neki fel nem róható (vis major) káreseményekért.

13.

Bérlő felelős a bérelt eszköz megsemmisüléséért, elvesztéséért (ideértve: eltulajdonításáért) vagy az eszközben keletkezett károkért, függetlenül attól, hogy ezek felróhatók-e neki, illetve mi okozta ezeket. A rendeltetésszerű használatból fakadó természetes elhasználódáson túl Bérlő felelős a bérelt eszközben bekövetkezett valamennyi kárért, – annak okától függetlenül -, amely a Bérleti Szerződés időtartama alatt keletkezett.  A károkat Bérlő köteles 8 napon belül megtéríteni.

14.

Bérlő tudomásul veszi, hogy bérelt eszközök pótlási ára és így bérlő kártérítési kötelezettségének mértéke az adott eszköz aktuális beszerzési árával megegyezően kerül meghatározásra.

15.

Bérlő nem távolíthatja el a bérelt eszközön lévő jelöléseket. Bérlő a bérelt eszközt nem adhatja el, zálogba, ajándékba, ill. nem ruházhatja át harmadik személyre és/vagy terhelheti meg bármilyen jogcímen. 

16.

Bérbeadó a bérelt eszközöket a bérleti időszak lejártakor ellenőrzi, megvizsgálja, az esetleges minőségi és/vagy mennyiségi kifogásait haladéktalanul előterjeszti Bérlő részére jegyzőkönyv útján. 

17.

Bérlő a szolgáltatások nyújtása során jogosult alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételére Bérlő engedélye nélkül is.

18.

Amennyiben szolgáltatási feladatait Bérbeadó a Bérlő által kijelölt munkaterületen végzi el, Bérlő köteles azt a szolgáltatás elvégzésére alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Ha a munkaterületen egyidejűleg több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit Bérlő köteles megteremteni.

19.

A Felek az ÁSZF-ben nem szabályozott és/vagy attól eltérő feltételeket a Felek a Bérleti Szerződésben kötelesek írásban rögzíteni es ez utóbbi válik a szerződés

20.

Ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott általános szerződési feltétel és a Bérleti Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

21.

A Bérleti Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat Felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik.

22.

Bérbeadó


Bérlő


Scroll to top